Oznamy, cenník, otázky a odpovede, ochrana osobných údajov

Chcem vedieť viac

Oznamy

Najnovšie oznamy nájdete tu.

Cenník

Cenník poplatkov nájdete tu.

u

Otázky a odpovede

Najčastejšie otázky a odpovede nájdete tu.

Predpisy / Smernice

  Smernice

   logo Poschodoch

   Cenník

   Cenník poplatkov za výkon správy alebo činnosti za byt/nebytový priestor
   Poplatok za výkon správy za jeden byt platný od 1.3.2023 9,31 € s DPH mesačne
   Poplatok za výkon správy za jeden nebytový priestor platný od 1.3.2023 4,13 € s DPH mesačne

   Články

   Momentálne nie sú k dispozícií žiadne články.

   Dražby

   Aktuálna ponuka dražieb bytov v bytových domoch v správe Okresného stavebného družstva:

   • Ku dnešnému dňu neevidujeme žiadnu prebiehajúcu dražbu.

   Otázky a odpovede

   1. Môžu byť kvetináče na schodišti a polica na topánky za výťahom?

   Schodište a priestor za výťahom sú súčasťou únikovej cesty, na ktorej nemôžu byť umiestnené žiadne veci, lebo by mohli brániť, v prípade požiaru, rýchlemu a bezpečnému opusteniu priestoru resp. by obmedzovali pohyb hasičov pri zásahu. Taktiež umiestnenie police za výťahom, kde sa nachádza el. rozvádzač a hydrant, by bránilo prístupu k týmto zariadeniam, ktoré sú v prípade požiaru určené na hasenie a vypnutie el. prúdu.

   2. Ak má bytovka namontované pomer. rozdeľovače tepla, rozdeľuje sa časť nákladov podľa rozdeľovačov a časť podľa plochy bytu. V akom pomere?

   Podľa Vyhlášky ÚRSO č. 630/2005 je doporučené rozdelenie v pomere 40% nákladov podľa rozdeľovačov a 60% nákladov podľa plochy, ak sa vlastníci bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. nedohodnú inak odhlasovaním pomeru na schôdzi vlastníkov.

   3. Oplatí sa montáž pomerových rozdeľovačov tepla (PRT) na radiátory?

   V domoch, v ktorých nemajú namontované PRT (hovorovo označované ako „merače tepla“) na radiátoroch, je spotreba tepla na vykurovanie výrazne vyššia a teda aj náklady na vykurovanie sú výrazne vyššie. Spotreba tepla v týchto domoch je vyššia o 30 až 100 % oproti domom s PRT.

   4. Je možné trvale demontovať radiátor v byte?

   Radiátory sú v bytoch namontované podľa projektu bytového domu tak, aby zabezpečili dostatočné vykurovanie celého domu. Trvalú demontáž radiátorov preto dôrazne neodporúčame. Na trvalú demontáž radiátora je potrebný súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zároveň je potrebné uhradiť opätovné hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy.

   5. Ak je byt neobývaný, treba ho vykurovať?

   Vykurovanie bytu nie je viazané na jeho bezprostredné užívanie. Bytový dom sa správa ako jeden tepelný spotrebič, preto aj keď je byt neobývaný, musí sa riadne vykurovať. V opačnom prípade dochádza ku tzv. kradnutiu tepla z okolitých bytov a tým k poškodzovaniu ich vlastníkov.

   6. Dá sa odmena ZVB vyplácať formou zľavy na platbách do fondu domu, aby bytový dom ušetril na odvodoch?

   Zľava na platbách do fondu domu by bola považovaná za nepeňažný príjem, ktorý by takisto podliehal daňovým a odvodovým povinnostiam.

   7. Môže Okresné stavebné bytové družstvo ako správca zasahovať do tzv. „susedských sporov“?

   Okresné stavebné bytové družstvo ako správca žiaľ nemá zákonné možnosti, ktorými by mohlo zasahovať do tzv. „susedských sporov.“ Ak vlastníkov bytov trápi napr. rušenie nočného pokoja, môžu dotknutí vlastníci zavolať políciu a žiadať od nej potvrdenie o výjazde. V prípade, ak ani po výjazde polície nedôjde k náprave a rušenie nočného pokoja bude pretrvávať alebo sa bude opakovať, môžu sa vlastníci obrátiť na príslušný obecný úrad, ktorý je povinný sa na základe podania prípadom zaoberať a riešiť ho ako priestupok s možnosťou uloženia pokuty podľa zákona o priestupkoch. Taktiež sa dotknutí vlastníci môžu domáhať ochrany svojich práv na súde.

   8. Aké sú lehoty pre odstraňovanie porúch výťahu po ich nahlásení v pracovných dňoch a cez sviatky?

   Lehota je 3 dni a platí aj v pracovných dňoch aj cez sviatky ( viď Smernica OSBD č. 7/2010, bod 2. Paušálne opravy v časti „Smernice“). V praxi sa poruchy odstraňujú obratom, lehota 3 dni je kvôli zložitým opravám a poruchám cez víkend.

   9. Ako mám postupovať pri nahlasovaní škody pri poistnej udalosti?

   Viď časť „Informácie“ článok: Postup pri nahlasovaní poistnej udalosti.

   10. Ktoré škody na domoch v správe OSBD je možné uhradiť z centrálneho poistenia budov v správe OSBD?

   V úvode článku spomínaného v predchádzajúcej odpovedi je uvedený dojednaný rozsah poistenia medzi OSBD Považská Bystrica a poisťovňou QBE.

   11. Ako mám postupovať pri prestavbe bytu? Ktoré povinnosti si musím splniť voči správcovi(OSBD)?

   Viď časť „Informácie“ článok Práva a povinnosti vlastníka pri stavebných úpravách v byte.

   12. Je potrebné nahlasovať akúkoľvek zmenu v počte osôb užívajúcich byt v správe OSBD?

   V zmysle § 11,bod 9 zákona o vlastníctve bytov a NP č. 182/1993 Z.z. je vlastník bytu povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov.

   13. Ktoré zálohy za poskytované služby sa vyúčtovávajú podľa počtu osôb žijúcich v byte?

   Podľa počtu osôb sa v rámci správy OSBD Považská Bystrica rozpočítavajú náklady za elektrickú energiu spoločných priestorov a náklady za elektrickú energiu pre výťah.

   14. Na inštaláciu ktorých zariadení na výrobu tepla v bytovom dome podľa zoznamu SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) na využívanie obnoviteľných zdrojov energie je možné požiadať o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu Zelená domácnostiam?

   Slnečné kolektory, kotly na biomasu

   15. Za akých podmienok vlastníci bytov v bytovom dome zastúpení správcom môžu požiadať o poskytnutie príspevku na inštaláciu slnečných kolektorov a kotla na biomasu v bytovom dome?

   Byt nesmie byť vo vlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby, ktorou je obec alebo vyšší územný celok, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nesmú byť vedené v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu, o nákladoch spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie bytovému domu (za všetky byty a nebytové priestory) sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov, s výnimkou samotného spoločenstva alebo správcu), byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nesmú byť prenajaté alebo inak prenechané do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov) v rozsahu väčšom ako 15% podlahovej plochy všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, byt v bytovom dome alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania bez ďalších obmedzení iba vtedy, ak dochádza k prenájmu v bytoch, ktorých súčet podlahovej plochy tvorí maximálne 15% podlahovej plochy všetkých bytov v bytovom dome; v rozsahu väčšom iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka bytu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento byt alebo jeho časť. Informácie k projektu Zelená domácnostiam sú k dispozícii na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

   Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Neváhajte a kontaktujte nás.

   Ochrana osobných údajov

   Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s legislatívou

   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa s účinnosťou od 25. mája 2018 vzťahujú na spracúvanie osobných údajov. 

         Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej najmä zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zmluvnej povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o výkone správy.

   Prevádzkovateľ :

   Okresné stavebné bytové družstvo
   SNP 1936
   017 07 Považská Bystrica

   IČO: 36 016 659

    

   Zodpovedná osoba :

   Poverená zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov 

   e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk