Údržba, havarijná služba, servis výťahov, revízie, výberové konania, harmonogram odborných skúšok a obnova bytových domov

Chcem vedieť viac

Údržba

Všetky informácie
o údržbách nájdete tu.

Servis výťahov

Informácie o servise výťahov nájdete tu.

Revízie

Všetky informácie ohľadom revízie elektrických zariadení nájdete tu.

Obnova bytových domov

informácie o obnove bytových domov nájdete tu.

Údržba

 • údržba elektrických zariadení a bleskozvodov dodavateľským spôsobom
 • údržba odpadového kanalizačného potrubia pretlakovým zariadením AQUAJET bez manipulácie s odpadom
 • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 • čistenie odpadových a kanalizačných potrubí
 • elektrikárske a plynárenské práce
 • inštalácia ventilačných turbín
 • izolácia rozvodov ÚK a TÚV
 • montáž meračov tepla a vody
 • porevízne opravy elektro, plynu a bleskozvodov
 • servis a dozor výťahov
 • vodoinštalatérske a kurenárske práce
 • zámočnícke a sklenárenské práce
kanalizacia
Údržba Považská Bystrica
Údržba Dubnica nad Váhom

Havarijná služba

Pondelok 16:00 – 22:00
Utorok 15:00 – 22:00
Streda 16:00 – 22:00
Štvrtok 14:00 – 22:00
Piatok 14:00 – 22:00
Sobota 07:00 – 19:00
Nedeľa 07:00 – 19:00

 

Považská Bystrica

výťahy
údržba
0948 395 385 0940 628 301

Dubnica nad Váhom

výťahy
údržba
0911 876 025 0903 512 647

Servis výťahov

 • servis a dozor výťahov

Opravy, revízie a skúšky elektrických
výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb
s nosnosťou nad 100 kg a výškou zdvihu nad 2 m.

Výťah - dozor
Servis výťahov
Považská Bystrica
Servis výťahov
Dubnica nad Váhom

Revízie

Vyhradených technických zariadení

 • elektrických zariadení
 • odborné prehliadky bleskozvodov
 • odborné prehliadky plynových zariadení
 • úradné a odborné skúšky výťahov

Výberové konania

Vážení záujemcovia, v tejto časti nájdete informácie o práve prebiehajúcich výberových konaniach na výber dodávateľov prác a služieb pre bytové domy v správe Okresného stavebného bytového družstva.

Obnova bytových domov

Čo potrebujete vedieť pri začatí
Komplexná obnova je v súčasnosti najschodnejšia cesta úspor spojených s bývaním. Obnova bytových domov zaznamenáva v súčasnosti rozmach. Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa, odstránenie či eliminovanie tepelných mostov, odstránenie hygienických nedostatkov (kondenzácia vodnej pary, plesne), zníženie nákladov na vykurovanie, zlepšenie tepelnej stability budov a zníženie nepríjemného prehrievania sa bytu pri súčasných skoro tropických horúčavách je výsledkom komplexnej obnovy bytového domu. Súčasťou komplexnej obnovy bytového domu je aj hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy domu tak, aby všetky radiátory dostávali optimálne množstvo tepla.

Okresné stavebné bytové družstvo sa venuje obnove bytových domov už od roku 2006, pričom túto zabezpečuje vlastnými zamestnancami oddelenia revitalizácie podporovanými samostatným úverovým oddelením, právnym oddelením a oddelením samospráv. Za obdobie 17 rokov Okresné stavebné bytové družstvo úspešne realizovalo obnovu 132 bytových domov. Okrem iného pri obnove bytových domov poskytujeme vlastníkom bytov a nebytových priestorov súčinnosť pri výbere dodávateľa, pripravujeme zmluvy o dielo s dodávateľmi, zabezpečujeme vydanie stavebného povolenia a vyjadrenia dotknutých orgánov, pripravujeme a podávame žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), zúčastňujeme sa na kontrolných dňoch, zastupujeme vlastníkov v kolaudačnom konaní, ako aj ďalšie činnosti súvisiace s obnovou bytových domov.

V počiatkoch obnova bytových domov pozostávala najmä zo zateplenia obvodového plášťa. Postupne sa rozsah realizovanej obnovy bytových domov rozširoval a v súčasnosti sa v rámci obnovy bytových domov nielen zatepľuje obvodový plášť, ale vykonáva sa komplexná obnova v rozsahu:

 • zateplenie – obvodový plášť, strecha, stropy pivníc, výmena okien v spoločných priestoroch, výmena vstupných dverí
 • odstránenie systémovej poruchy – obvodový plášť, balkóny
 • výmena výťahov
 • výmena spoločných rozvodov zdravotechniky
 • vybudovanie bezbariérového vstupu

Najčastejšie je obnova bytových domov financovaná kombináciou vlastných prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv domu, resp. komerčného úveru a úveru zo ŠFRB.

Vlastníci bytov, ktorí sa rozhodnú financovať obnovu domu z prostriedkov ŠFRB, musia pri rozhodovaní o obnove splniť podmienky Zákona č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ale aj Zákona č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB.  Žiadosti na čerpanie podpory zo ŠFRB je možné podať  v čase od 15.01. do 30.09.

 

Typy – účely obnovy  ŠFRB sú nasledovné:

   1. Zateplenie bytového domu    podpora sa poskytuje na 100 % obstarávacej ceny s 1,5 % úrokom
   2. Odstránenie systémovej poruchy bytového domu – podpora sa poskytuje na 90 % obstarávacej ceny s 1,5 %úrokom
   3. Výmena výťahu – podpora sa poskytuje na 100 % obstarávacej ceny do 80 000 Eur/výťah s 1,0 % úrokom

Modernizácia výťahu  – podpora sa poskytuje  na  90 % obstarávacej ceny do 50 000 Eur/výťah s 1,0 % úrokom

   1. Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie , vody, vzduchotechniky a tepla  v bytovom dome – podpora sa poskytuje  na  90 % obstarávacej ceny s  1,5 % úrokom
   2. Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom domepodpora sa poskytuje  na  100 % obstarávacej ceny s 1,0 % úrokom
   3. Realizácia obnoviteľného zdroja energie – podpora sa poskytuje na 100 % obstarávacej ceny s 1,0 % úrokom
   4. Iná modernizácia bytového domu – podpora sa poskytuje na  90 % obstarávacej ceny s 3,00 % úrokom.

 

Celková výška úrokovej sadzby na poskytnutý úver závisí od počtu účelov obnovy, ktoré sa budú realizovať.  Ak sa na stavbe súčasne realizujú minimálne dva z typov obnovy, spoločná úroková sadzba je vo výške najnižšej z hodnôt ročných úrokových sadzieb uvedených pre realizované typy obnovy, t.j. minimálne vo výške 1,0 %.

 

Výhody úveru zo ŠFRB:

    • lehota splatnosti úveru je 25 rokov,
    • úroková sadza závisí od rozsahu obnovy, pri rozsiahlej obnove je možné získať 1,00 % úrok na celý úver
    • garancia výšky splátky a úroku počas celej doby splácania úveru
    • podstatné zlepšenie kvality bývania
    • zhodnotenie nehnuteľnosti
    • ak podpora bola poskytnutá na zateplenie bytového domu – odpustenie časti úveru ŠFRB až do výšky 30 %  pri splnení zákonných podmienok

Pre bližšie informácie kontaktujte revitalizačné oddelenie Okresného stavebného bytového družstva.

Referencie – okres Považská Bystrica

Obnova bytového domu ul. Ľ. Štúra 9
Obnova bytového domu Záhradná 147
Obnova bytového domu SNP 1446
Obnova strechy bytového domu Rozkvet 2018
Obnova bytového domu Ľ. Štúra 12
Rekonštrukcia výťahu na BD dome I. Krasku 250
Obnova bytového domu Lánska 926
Obnova bytového domu ul. Ľ. Štúra 10
Obnova bytového domu Lánska 949
Obnova bytového domu SNP 1447
Obnova bytového domu Rozkvet 2054
Obnova bytového domu Ľ. Štúra 15
Obnova bytového domu SNP 1478
Obnova bytového domu Zakvášov 1519
Obnova bytového domu Ľ. Štúra 16
Obnova bytového domu Nábrežná 994
Obnova strechy bytového domu SNP 1470
Obnova bytového domu Sverepec 297
Obnova bytového domu Cementárska 160
Obnova bytového domu Rozkvet 2016
Obnova bytového domu SNP 1949
Obnova bytového domu ul. Slatinská 28
Obnova bytového domu SNP 1445
Obnova bytového domu Rozkvet 2008
Obnova bytového domu Visolaje 234
Obnova bytového domu Hliny 1420
Stavebné úpravy bytového domu Rozkvet 2037
Stavebné úpravy bytového domu Rozkvet 2009
Obnova bytového domu SNP 1449

Referencie – okres Ilava

Zateplenie a modernizácia bytového domu Moyzesova 392, Dubnica nad Váhom
Obnova a zateplenie bytového domu, SNP 534/88, Nová Dubnica
Výmena rozvodov stúpačiek vody, kanalizácie, plynu - Pod kaštieľom 627, Dubnica nad Váhom
Generálna rekonštrukcia strešného plášťa - Centrum I č. 33, Dubnica nad Váhom
Výmena rozvodov stúpačiek vody, kanalizácie, plynu - Pod hájom 965, Dubnica nad Váhom
Obnova bytového domu Bratislavská 444, Dubnica nad Váhom
Zastrešenie bytového domu - Centrum I č. 44, Dubnica nad Váhom

Reklamný priestor

Reklamný priestor